Пайдаланушы келісімі

Пайдаланушы келісімі

Алматы, 2024 ж.

Осы Пайдаланушы келісімі "Moneyplus" микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – МҚҰ) мен осы Келісімнің шарттарына қосылған https://komekshi.finance/ сайт пайдаланушылары ("Қарыз алушы"/ "Өтініш беруші") арасындағы қатынастарды реттейді.

https://komekshi.finance/ сайтындағы "Пайдаланушы келісімінің шарттарын қабылдау" жолағына белгі қойып және осы сайтты одан әрі пайдалануды жүзеге асыра отырып, пайдаланушы осы Келісімнің шарттарына сөзсіз қосылады. Осы Келісімнің талаптарына қосылмаған Қарыз алушының/Өтініш берушінің https://komekshi.finance/ сайтының функционалдық мүмкіндіктерін микрокредит беру туралы шарттар жасасуға Өтінімдерді/Оферталарды ресімдеу үшін пайдалануға құқығы жоқ. 

1. Терминдер мен анықтамалар

1.1. Осы тармақта тізімделген және осы тармақта пайдаланылатын және осы Келісімде пайдаланылатын терминдер мен сөздердің мынадай мәні бар:

1) ӨҚА – Келісімнің және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қалыптастырылатын қарапайым электрондық қолтаңба қаралатын өз қолымен жасалған қолтаңбаның аналогы.

2) Микрокредит беру туралы шарт (бұдан әрі – микрокредит шарты) – ҚР Азаматтық кодексіне, "Микроқаржы қызметі туралы" ҚР Заңына, ҚР нормативтік құқықтық актілеріне, МҚҰ ішкі құжаттарына және осы Қағидаларға сәйкес ресімделген және МҚҰ мен Қарыз алушы арасында МҚҰ-ның мерзімділік, ақылылық және қайтарымдылық шарттарында шарт жасасу туралы Қарыз алушының офертасын акцептеу жолымен жасалған шарт.

4) Микрокредит – республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде микрокредит шарты негізінде Қарыз алушыға МҚҰ берген Қазақстан Республикасының валютасы – теңгедегі ақша қаражаты.

5) Қарыз алушы/Жаңа Қарыз алушы – Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын, 18 жастан асқан әрекетке қабілетті жеке тұлға, сондай-ақ, микрокредит беруге өтінім/Оферта берген немесе микрокредит шарты алғаш рет жасалған, қарыз алушы өтінімде баяндалған және Келісім шарттарына қосылған ұсыныс (Оферта) негізінде заңды тұлға.

6) Өтініш беруші – осы Сайтта тіркелген, МҚҰ Сайтында Өтінімді/Офертаны толтыру арқылы микрокредит шартын жасасуға ниетті тұлға.

7) Микрокредит алуға өтінім (Сауалнама) – нысаны МҚҰ-ның ресми сайтында орналастырылған, микрокредит шартын жасасу туралы Оферта түріндегі МҚҰ Өтініш берушінің ұсынысын қамтитын құжат. Өтініш берушіге микрокредит беру немесе микрокредит беруден бас тарту туралы шешім қабылдау үшін қажетті Өтініш беруші туралы ақпаратты жинауға және жүйелеуге арналған нысан.

8) Электрондық қолтаңба туралы заң – "Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 07.01.2003 ж. № 370-II Заңы.

9) Тіркелген нөмір – Өтініш беруші/Қарыз алушы Сайтта Тіркеу кезінде не белгіленген рәсімге сәйкес өтінім деректерін кейіннен өзгерту барысында көрсеткен және растаған Өтініш берушінің/Қарыз алушының ұялы телефон нөмірі.

10) Тіркелген пошта жәшігі – Сайтта Тіркелу кезінде не белгіленген рәсімге сәйкес өтінім деректерін кейіннен өзгерту барысында Өтініш беруші көрсеткен Қарыз алушының электрондық пошта мекенжайы.

11) Сәйкестендіргіш – жеке кабинетке кіру үшін клиентке берілетін бірегей сандық, әріптік немесе өзге де таңбалары бар код.

12) Жеке кабинет – Өтініш беруші/Қарыз алушы қарызды беруге және қайтаруға және оларға қарыз шарттары туралы ақпарат алуға байланысты іс-әрекеттер жасауға арналған Сайттың жария қол жеткізуден жабық бөлімі.

13) Логин – Қарыз алушының тіркелген мобильді нөмірімен сәйкес келетін, Қарыз алушының жеке кабинетіне қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында оны сәйкестендіру үшін пайдаланылатын символдық белгі.

14) Оферта – Өтініш беруші МҚҰ жіберетін Өтінімде қамтылған осы Қағидалардың талаптарында микрокредит шартын жасасу туралы ұсыныс.

15) Құпиясөз – Өтініш беруші жасаған немесе Өтініш берушіге Сайтта тіркелу кезінде берген немесе ол кейін айқындаған және Қарыз алушыны/Өтініш берушіні Жеке кабинетке кіруге рұқсат беру мақсатында сәйкестендіру үшін пайдаланылатын құпия символдық белгі.

16) Тіркеу – Өтініш берушіні сәйкестендіру және оның профилін құру нәтижесінде МҚҰ ақпаратын жіберу процесі.

17) Сайт – https://komekshi.finance/ мекенжайымен Интернет желісіндегі ресми сайт. Сайттың графикалық интерфейсі микрокредиттер беруді ұйымдастыруға арналған.

18) СервисӨтініш берушіге микрокредит шартын жасасуға Оферта ресімдеуге, сондай-ақ электрондық нысанда МҚҰ-мен өзара іс-әрекет жасауға мүмкіндік беретін Сайтта орналастырылған онлайн-сервис.

19) СМС-код – "Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003.01.07 № 370-II Заңының нормаларына сәйкес қарапайым электрондық қолтаңба болып табылатын Қарыз алушыға СМС-хабарлама (SMS) арқылы берілетін бірегей құпия символдық код. СМС-кодты Қарыз алушы МҚҰ-мен қашықтықтан өзара іс-әрекет жасау барысында электрондық құжаттарға қол қою үшін пайдаланады.

20) Сәйкестендіру құралдары – Сервисті пайдалану барысында Қарыз алушыны сәйкестендіруге арналған және Қарыз алушының Жеке кабинетке кіруін жүзеге асыру үшін қажетті сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы (СДАО), смарт-карта, токен, бір реттік құпиясөз.

1.2. Осы Келісімде пайдаланылатын өзге де терминдер мен сөздердің оларға Қазақстан Республикасының заңнамасымен берілетін мағынасы бар.

2. Келісімнің мәні

2.1. Осы келісім тараптар арасында электрондық құжаттармен алмасу үшін, сондай-ақ олардың микрокредит шартын жасасу, өзгерту және орындау үшін сайтты пайдалану процесінде Қарыз алушының АӘК қолдану тәртібі мен шарттарын айқындайды. Бұдан басқа, осы Келісім сайтты пайдалана отырып, электрондық құжаттарды қалыптастыруға, жіберуге және алуға байланысты туындайтын тараптардың құқықтары мен міндеттерін айқындайды.

3. АӘК қолдану

3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 152-бабының және "Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 07.01.2003 ж. № 370-II Заңының 12-бабының 2-бөлігінің ережелерін басшылыққа ала отырып, тараптар осы Келісімнің 3.2.-тармағының талаптарына сәйкес келетін барлық құжаттарға Қарыз алушының өз қолының аналогы қол қойған болып есептелетіні туралы келісті.

3.2. Электрондық құжат, егер ол мынадай талаптардың жиынтығына сәйкес келсе, қарыз алушының АӘК қол қойылған болып есептеледі:

3.2.1. электрондық құжат сайт жүйесін пайдалана отырып жасалды және (немесе) жіберілді.

3.2.2. электрондық құжаттың мәтініне Қарыз алушы сайттағы арнайы интерактивті өріске енгізген СМС-код негізінде жүйе жасаған сәйкестендіргіш енгізілген.

3.3. СМС-код Қарыз алушыға тиісті коды бар СМС-хабарлама (SMS) жіберу арқылы МҚҰ-ға беріледі. СМС-коды бар хабарлама Қарыз алушының тіркелген нөміріне жіберіледі және тиісінше СМС-кодтың құпиялылығын сақтай отырып, Қарыз алушының жеке өзіне берілген болып есептеледі.

3.4. Смс-код жүйені пайдалана отырып жасалған және (немесе) жіберілетін электрондық құжатқа қол қою үшін бір рет пайдаланылуы мүмкін. СМС-кодты ұсыну Өтініш берушінің Жеке кабинетін пайдалана отырып, Серіктестікке жіберілген электрондық сұрау салуын алған кезде жүзеге асырылады. Электрондық құжатқа қол қою үшін немесе сайтта 5 (бес) минут ішінде өзге әрекет жасау үшін СМС-кодты пайдаланбаған кезде СМС-кодтың қолданылу мерзімі аяқталады және қажетті әрекетті жасау үшін Пайдаланушы жаңа СМС-кодты алуы тиіс.

3.5. Тараптар Қарыз алушының/Өтініш берушінің АӘК қол қойған кез келген ақпарат қарыз алушының өз қолымен қол қойған қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең электрондық құжат болып танылады және тиісінше осындай құжатқа ұқсас заңдық салдарлар туғызады деп келісті. Атап айтқанда, осы Келісімнің 3.2-тармағының талаптарына сәйкес келетін электрондық құжатта көрсетілген Қарыз алушының кез келген заңдық маңызы бар ерік білдіруі қағаз тасымалдағышта тіркелгендей заңдық салдарларды туғызады.

4. Электрондық қолтаңбаны тексеру ережелері

4.1. Қарыз алушының/Өтініш берушінің электрондық құжатқа қол қою фактісі мынадай мәліметтердің бірін салыстыру арқылы белгіленеді:

4.1.1. Электрондық құжаттың корпусына енгізілген сәйкестендіргіш.

4.1.2. Электрондық құжатқа қол қою үшін пайдаланылған СМС-код.

4.1.3. жүйеде сақталатын белгілі бір Қарыз алушыға/Өтініш берушіге СМС-код беру туралы ақпарат.

4.1.4. жүйенің электрондық журналдарында автоматты түрде тіркелген сайтты пайдалану барысында Қарыз алушының белсенділігі туралы техникалық деректер.

4.1.5. биометриялық сәйкестендіруден өту.

4.2. тараптар жасаған заңды маңызы бар іс-әрекеттер туралы мәліметтерді сақтау мақсатында МҚҰ жүйені пайдалану процесінде тараптар жасаған, берген және/немесе қабылдаған электрондық құжаттарды сақтауды жүзеге асырады. Сонымен қатар, Қарыз алушылардың/Өтініш берушілердің белсенділігін хаттамалаудың (логтар құрудың) автоматты жүйесі тараптарға қандай Қарыз алушы/Өтініш беруші қандай уақытта қандай электрондық құжатты қалыптастырғанын, қол қойғанын немесе жібергенін нақты анықтауға мүмкіндік береді.

4.3. Тараптар осы Келісімнің 4.1.-тармағында көрсетілген электрондық құжатты жасаған және оған қол қойған Қарыз алушыны/Өтініш берушіні айқындау тәсілі Қарыз алушыны дәйекті аутентификациялау және осы Келісімді орындау мақсаты үшін жеткілікті болып табылатындығына келіседі.

5. Құпиялылық

5.1. Қарыз алушы/Өтініш беруші міндетті:

5.1.1. АӘК қалыптастыру мақсатында Қарыз алушы/Өтініш беруші алған өзіне бекітілген құпиясөз және құпия СМС-код туралы ақпаратты кез келген үшінші тұлғаларға жария етпеуге, сондай-ақ осы мәліметтерді құпия сақтау үшін қажетті барлық шараларды қабылдауға.

5.1.2. тіркелген нөмірді пайдалануға, сондай-ақ барлық шараларды қолдануға мүмкіндік беретін SIM-картаны үшінші тұлғаларға бермеуге. Үшінші тұлғалардың көрсетілген SIM-картаны Қарыз алушы/Өтініш беруші тарапынан бақылауды жүзеге асырмай пайдалану мүмкіндігін алмауы үшін қажетті.

5.1.3. үшінші тұлғаларға тіркелген пошта жәшігіне кіруге рұқсат бермеуге, сондай-ақ мұндай қол жеткізу үшін қажетті ақпарат (логин мен құпиясөз) үшінші тұлғаларға белгілі болмау үшін барлық шараларды қолдануға.

5.1.4. осы Келісімнің 5.1.1. және 5.1.3.-тармақтарында көрсетілген мәліметтердің құпиялылығын бұзу туралы, Қарыз алушыда/Өтініш берушіде олардың құпиялылығын бұзды деген күдік туындағаны туралы немесе Қарыз алушы/Өтініш беруші осы Келісімнің 5.1.2-тармағында көрсетілген SIM-картаны бақылауды жоғалтқаны туралы МҚҰ-ға бірден хабарлауға.

5.2. Осы Келісімнің 5.1.4.-тармағында көрсетілген хабарламаны invest@komekshi.finance мекенжайына электрондық хабарлама жіберу арқылы МҚҰ жібереді (тиісті хабарламада Қарыз алушы/Өтініш беруші паспортының сканерленген көшірмесі болуы тиіс)

5.3. Қарыз алушы/Өтініш беруші 5.1.1. – 5.1.4.-тармақта көзделген міндеттерді орындамауға байланысты туындауы мүмкін барлық қолайсыз салдарлардың, оның ішінде жоғарыда аталған ақпаратты алған үшінші тұлғалардың жосықсыз әрекеттерінің теріс салдарларымен байланысты тәуекелдердің тәуекелін жеке өзі көтереді.

5.4. Жүйе Қарыз алушыға/Өтініш берушіге бекітілген СМС-код пен құпиясөз туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді, МҚҰ қабылдаған ақпараттық қауіпсіздік саясатына сәйкес МҚҰ-ның уәкілетті қызметкерлеріне ғана қолжетімді.

 6. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Тараптар екінші тарапқа келтірілген нақты залал сомасы шегінде осы Келісім бойынша өз міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады.

6.2. Егер тарап тиісті бұзушылыққа кінәсіз жол бергені дәлелденбесе, тараптар осы Келісім бойынша өз міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады. Осы тармақтың ережелері осы Келісімнің 5.2-тармағының ережелерін қолдануды қоспайды.

6.3. Егер тиісті бұзушылық екінші Тараптың өз міндеттерін тиісінше орындамауына байланысты болса немесе еңсерілмейтін күш мән-жайларының әсерінен туындаса, Тараптар осы Келісім бойынша өз міндеттерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады.

 7. Келісімге қосылу және оны өзгерту тәртібі

7.1. Осы Келісімнің шарттарын акцептеу Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 394-бабының 2-бөлігінде көзделген нысанда, яғни осы Келісімнің 7.2.-тармағында көрсетілген әрекеттерді жасау жолымен жүзеге асырылады.

7.2. Сайттағы "Пайдаланушы келісімінің шарттарын қабылдау" жолына белгі қойып және сайтты одан әрі пайдалануды жүзеге асыра отырып, Қарыз алушы/Өтініш беруші осы Келісімнің шарттарына қосылады. Қарыз алушы/Өтініш беруші Келісім шарттарын тек толық көлемде қабылдай алады.

7.3. МҚҰ осы Келісімнің шарттарын біржақты тәртіппен өзгертуге (толықтыруға) құқылы. Келісімнің жаңа басылымы https://komekshi.finance/ сайтында тиісті құжаттың жаңа басылымын жариялау арқылы Қарыз алушының/Өтініш берушінің назарына жеткізіледі

8. Қорытынды ережелер

8.1. Келісім Қарыз алушы/Өтініш беруші сервисті пайдаланудың бүкіл кезеңі ішінде өзінің заңды күшін сақтайды.

8.2. https://komekshi.finance/ сайтын пайдалану жөніндегі кез келген тұлғаның іс-әрекеті осы Келісіммен, https://komekshi.finance/ мекенжайы бойынша орналастырылған МҚҰ Құпиялылық саясатымен және осы құжаттарда көрсетілген барлық шарттармен келісімнің көрінісі болып табылады

 

8.3. Осы Келісімде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге тиіс.

 

8.4. Осы Келісімді орындауға байланысты кез келген даулар немесе келіспеушіліктер туындаған жағдайда Пайдаланушы мен Компания міндетті сотқа дейінгі (наразылық) тәртіпті пайдалана отырып, олардың арасында келіссөздер жүргізу арқылы оларды шешу үшін барлық күш-жігерін салады. Егер даулар келіссөздер арқылы шешілмесе, даулар МҚҰ орналасқан жердегі соттарда шешілуге тиіс.

 

8.5. Осы Келісім бірдей заңды күші бар орыс және қазақ тілдерінде жасалды.

 

 

"Moneyplus" МҚҰ" ЖШС

Директоры                                                                                       Г.Ә. Молдахметова

Заказать консультацию

Авторизация
ИЛИ
404 отзыва